ලංකාවේ පළවෙනියෙන්ම කරපු Gold Play Button Photoshoot එක​ වස්තිලා කරපු විදිහ​-Behind the scene-WasthTV

0 Просмотры
Издатель
Wasthi - YouTube Gold Play Button

Clicked by - Dark Room
Attires by - The Suit
Hair & Makeups - Looks Hair & Beauty
Locations - Pledgescape
Energized by Redbull - - Sri Lanka


Official Tyre Partner - Maxxis Sri Lanka


Cellmart Official Mobile Phone Partner


Auto Miraj- Official Car Care PartnerOfficial music equipment partner -
YAMAHA MUSIC CENTER - SRI LANKA
LIKE - Facebook

Subscribe - Yamaha music centreFollow on Instagram - yamahamusiccentrelk#wasthi #wasthiofficial #goldplaybutton #subscribes #1million #youtube #srilanka #thankyou #anushkaudana #jaye #darkroom #looks #thesuite #pledgescape #redbull
Категория
Популярное и трендовое видео
Комментариев нет.